Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ

ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Τι σημαίνουν οι έννοιες

ασφάλιστρο,

ασφαλιζόμενο κεφάλαιο,

ασφάλισμα,

ασφαλιστήριο

 

Ασφάλιστρο

 είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνετε για να είστε καλυμμένοι.

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο

 είναι το ανώτατο ποσό που έχει συμφωνήσει να πληρώσει η εταιρία σε περίπτωση ζημιάς. Στα συμβόλαια πυρός το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι η πραγματική αξία του αντικειμένου. Στα συμβόλαια αστικής ευθύνης το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το όριο αποζημίωσης που συμφωνούμε με την εταιρία π.χ στις ασφάλειες αυτοκινήτων στην αστική ευθύνη το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 500.000 € για σωματικές βλάβες και 100.000 € για υλικές ζημιές, ενώ στις καλύψεις πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η πραγματική αξία του αυτοκινήτου.

 Ασφάλισμα

 είναι η αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία.

Ασφαλιστήριο

 είναι το συμβόλαιο που αναγράφει τους γενικούς και ειδικούς όρους και αποδεικνύει την ασφάλιση.

Advertisements

Μαρτίου 10, 2007 Posted by | Ασφάλιση, Αυτοκίνητο | Σχολιάστε

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οπως είπαμε οι καλύψεις είναι δύο ειδών : οι υποχρεωτικές καλύψεις και οι προαιρετικές η συμπληρωματικές.

Ας δούμε λοιπόν ενδεικτικά τους όρους των συμπληρωματικών καλύψεων :

(Σημειώστε οτι μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών υπάρχουν μικρές διαφορές)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΟι προαιρετικές καλύψεις που αναφέρονται παρακάτω, παρέχονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη του οχήματος.Επί των προαιρετικών καλύψεων ισχύουν, εφόσον δεν ακυρώνονται ή δεν τροποποιούνται με το παρόν, οι διατάξεις των Γενικών Όρων υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.Α. Καλύπτονται ζημιές που συμβαίνουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί του αντιθέτου έγγραφη συμφωνία.

Β. Η ασφάλιση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά, φθορές προερχόμενες από την χρήση του οχήματος, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας καθώς και αποθετικές ζημιές από στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου.

Γ. Από το ποσό κάθε αποζημίωσης αφαιρούνται οι νόμιμες επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Άρθρο 1. Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών Αυτοκινήτου.
1. Η ασφάλιση Ιδίων Ζημιών καλύπτει τις ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του.
2. Εάν η ασφάλιση Ιδίων Ζημιών συνεφωνήθη με απαλλαγή της εταιρίας για ορισμένο ποσό κατ’ ατύχημα η εταιρία ευθύνεται μόνο για την ζημία που ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία προξενηθεί ζημία στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τον χρόνο που αυτό είχε αυτογνωμόνως αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχό του, η ζημία δεν καλύπτεται εκτός εάν το αυτοκίνητο ασφαλίζεται και με ασφάλιση Ολικής και Μερικής Κλοπής.

4. Η ασφάλιση Ιδίων Ζημιών δεν καλύπτει ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Άρθρο 2. Ασφάλιση Πυρός.
1. Η ασφάλιση Πυρός περιλαμβάνει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, αυτόματης ανάφλεξης και πτώσης κεραυνού.
Άρθρο 3. Ασφάλιση Ολικής Κλοπής.
1. Η ασφάλιση Ολικής Κλοπής καλύπτει τη μέχρι το ασφαλιζόμενο ποσό πραγματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά την ημέρα της απώλειας του.
2. Η υποχρέωση της εταιρίας υπάρχει με την προϋπόθεση ότι η απώλεια δηλώθηκε στις Αστυνομικές Αρχές και ο λήπτης της ασφάλισης υπέβαλε μήνυση κατ΄ αγνώστων, η οποία δεν αποσύρεται ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης διαφορετικά ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεώνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας, που θα προκύψει, από την πράξη του αυτή, για την εταιρία.
3. Η υποχρέωση της εταιρίας για αποζημίωση του λήπτη της ασφάλισης γεννάται μόνο μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από την υποβολή της σχετικής μήνυσης και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και δεν προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο ότι το όχημα βρέθηκε.
4. Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος που συνέβησαν ή προξενήθηκαν κατά την κλοπή ή απόπειρα κλοπής του, οι οποίες εξακριβώνονται σε περίπτωση που βρεθεί το όχημα.
5. Για την καταβολή της αποζημίωσης η εταιρία δικαιούται να ζητήσει :Την παροχή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία δίνεται στην εταιρία το δικαίωμα πώλησης για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, εφόσον αυτό βρεθεί, και κράτησης του τιμήματος, μέχρι του ύψους της αποζημίωσης που κατέβαλε.Την υπογραφή Συμβολαιογραφικού Προσυμφώνου που παρέχει την ευχέρεια στην εταιρία να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, εφόσον αυτό βρεθεί, σε οποιονδήποτε υποδείξει η εταιρία με την αντίστοιχη μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.Εφόσον το όχημα έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής, η εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποζημίωση στο λήπτη της ασφάλισης εφόσον δεν έχει προηγηθεί η νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος σε όποιον έχει υποδειχθεί από την εταιρία.Εάν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή της αποζημίωσης ο λήπτης της ασφάλισης και/ ή ασφαλισμένος ιδιοκτήτης του οχήματος έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν την εταιρία μόλις το μάθουν. Η εταιρία, όταν μάθει ότι το όχημα βρέθηκε, δικαιούται να καλέσει έγγραφα τον ασφαλισμένο στην διεύθυνση που έχει δηλώσει, για να δηλώσει έγγραφα μέσα σε ένα μήνα εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα που βρέθηκε και να επιστρέψει το ποσό της αποζημίωσης, καθώς και τα έξοδα της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν δοθεί απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε ο ασφαλισμένος χάνει οριστικά το δικαίωμα αυτό.
Άρθρο 4. Ασφάλιση Μερικής Κλοπής.
Η ασφάλιση Μερικής Κλοπής καλύπτει :
1. Τα τεμάχια ή εξαρτήματα του ασφαλισμένου οχήματος που θα αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της κλοπής ή κατά τη διάρρηξη ή κατά την απόπειρα διάρρηξης και που είναι στερεά προσδεδεμένα στο σώμα του οχήματος και απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του.
2. Ζημιές που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα από την διάρρηξη ή την απόπειρα διάρρηξης, μέχρι 10% του ασφαλιζομένου ποσού με ανώτατο όριο τα 1.470 ΕΥΡΩ και υπό απαλλαγή 147 ΕΥΡΩ κατ’ ατύχημα .Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου εφ’ όσον υπάρχει ασφάλιση ζημιών θραύσης κρυστάλλων.
3. Ζημιές που μπορεί να υποστεί το ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια της αυτογνώμονος αφαίρεσής του εφόσον ισχύει η κάλυψη Ιδίων Ζημιών.
4. Η ασφάλιση Μερικής Κλοπής επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την κλοπή συστημάτων ήχου σαν αποτέλεσμα διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης του ασφαλισμένου οχήματος και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των 587 ΕΥΡΩ.
Ποσόν άνω των 587 ΕΥΡΩ θα καλύπτεται μόνο εφόσον έχει δηλωθεί εγγράφως στην πρόταση ασφάλισης.
5. Η κλοπή συστημάτων ήχου δεν καλύπτεται σε περίπτωση που συμβεί μετά από τροχαίο ατύχημα ή μετά από πυρκαγιά του οχήματος.
6. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδείξει το γεγονός της κλοπής ή διάρρηξης με έγγραφη διαπίστωση Αστυνομικής Αρχής και να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο της σχετικής μήνυσης, διαφορετικά η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.
7. Η ασφάλιση Μερικής Κλοπής παρέχεται ισόποσα μαζί με την ασφάλιση Ολικής Κλοπής .
Άρθρο 5. Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων.
1. Με τον όρο αυτό καλύπτονται οι ζημίες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου συνεπεία θραύσης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης), από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών για ένα ή περισσότερα ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης.
2. Η εταιρία δεν ευθύνεται για : α) Θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα ανεξάρτητα με την υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου. β) Θραύση φανών, καθρεπτών και δεικτών πορείας. γ) Θραύση προκληθείσα από πράξεις ή ενέργειες ατόμων ασχολουμένων με την επισκευή του αυτοκινήτου. δ) Θραύση που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά για την οποία οφείλεται ήδη αποζημίωση. ε) Ζημίες ή έξοδα μετατοπίσεως ή επανεγκατάστασης πλαισίων.
Άρθρο 6. Ασφάλιση ζημιών από φυσικά φαινόμενα.
1. Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, που προέρχονται άμεσα από φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό και καθίζηση εδάφους. Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από φυσικά φαινόμενα.
Άρθρο 7. Ασφάλιση ζημιών διαμετακόμισης οχήματος
1. Με τον όρο αυτό, καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα κατά την διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς ή εκφόρτωσής του επί και από φορτηγό αυτοκίνητο, πλοίο, πορθμείο και σιδηρόδρομο υπό τον όρο ότι ο ασφαλισμένος θα έχει προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, αποζημιώσεως έναντι παντός υπευθύνου της ζημιάς, διαφορετικά η εταιρία θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.
Άρθρο 8. Ασφάλιση Ζημιών από πυρκαγιά ή έκρηξη συνεπεία τρομοκρατικών ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων.
1. Με τον όρο αυτό καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή μη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ενέργειες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια επιδρομής, εχθροπραξιών ή πολεμικών επιχειρήσεων (προ ή μετά την κήρυξη του πολέμου) , εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, στάσεων, πραξικοπήματος ή επανάστασης, επίταξης πάσης φύσεως και λοιπών ανωμάλων καταστάσεων.
Άρθρο 9. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης πυρκαγιάς αυτοκινήτου.
Με τον όρο αυτό καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από καλυπτόμενη πυρκαγιά που θα μεταδοθεί από το ασφαλισμένο όχημα από υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου και δεν θα οφείλεται σε τρομοκρατική ή άλλη κακόβουλη ενέργεια τρίτου, καθώς και σε στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές.Η ευθύνη της Εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Άρθρο 10. Ασφάλιση Ζημιών από πυρκαγιά ή έκρηξη συνεπεία Στάσεων, Απεργιών.
1. Με το όρο αυτό καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από Στάσεις και Απεργίες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν οφείλονται σε επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις, εμφυλίους πολέμους, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στρατιωτικά κινήματα και επιτάξεις πάσης φύσεως.
Άρθρο 11. Ασφάλιση Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο όχημα
Με τον όρο αυτό καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα.Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από αποδεικτικά στοιχεία και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος της Αστυνομικής Αρχής που επιλήφθηκε στο ατύχημα, Ποινική Δικογραφία). Επίσης βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το Νόμο εναντίον του υπευθύνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.Στο ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλει η εταιρία, περιλαμβάνονται μόνον οι υλικές ζημίες συνεπεία σύγκρουσης με άλλο ανασφάλιστο όχημα και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Υποχρεωτικής Ασφάλισης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και τους Ειδικούς Όρους προαιρετικών καλύψεων όπως ισχύουν. Η ευθύνη της εταιρίας για αποζημίωση υλικών ζημιών δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.Η Εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημιά όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), για μείωση της αγοραστικής του αξίας, ή για στέρηση της χρήσης του ή για εμπορική ζημιά του ασφαλιζομένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά, κ.λ.π. Η Εταιρία αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης, αποκτά όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει αυτός κατά του τρίτου, που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, όπως και κατά παντός υποχρέου αποζημιώσεως, σύμφωνα με το Νόμο. Ανεξάρτητα από αυτό ο Λήπτης της Ασφάλισης εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σ’ αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο ή από οποιονδήποτε υπόχρεο αποζημιώσεως.
Άρθρο 12. Όρος Χαρτοσήμου αποζημιώσεως
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν, ότι σε περίπτωση ζημίας το χαρτόσημο αποζημίωσης θα βαρύνει την εταιρία και όχι τον ασφαλισμένο εφόσον στα εισπραττόμενα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται προσαύξηση η οποία προβλέπεται από το οικείο τιμολόγιο.
Άρθρο 13. Υποχρεώσεις εταιρίας και λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου.
1. Οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο παρόν καλύπτουν μέχρι τα ασφαλισμένα ποσά, την πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος ή των ασφαλισμένων κατεστραμμένων ή κλαπέντων τμημάτων και εξαρτημάτων αυτού.
2. Ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να παίρνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια για την αποφυγή επέλευσης ή επίτασης των ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται εν γένει σαν συνετός και ανασφάλιστος ιδιοκτήτης οχήματος. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, η εταιρία δικαιούται να συμψηφίσει στην οφειλόμενη αποζημίωση κάθε ζημιά της που επήλθε σαν συνέπεια της παράβασης αυτής.
3. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί την εταιρία γραπτά αμέσως μόλις λάβει γνώση : – Κάθε επίτασης, αλλοίωσης, ή γενικά αλλαγής στα αρχικά στοιχεία και ασφαλιζόμενα ποσά που δηλώθηκαν στην εταιρία. – Κάθε ατυχήματος, γεγονότος ή συμβάντος το οποίο θα μπορούσε να θεμελιώσει απαίτηση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου προς την εταιρία, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση του ατυχήματος, γεγονότος ή συμβάντος. – Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται την οριστική απαλλαγή της εταιρίας από τις υποχρεώσεις της.
4. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος δεν μπορεί με ποινή της έκπτωσης των δικαιωμάτων του , να ενεργήσει οιαδήποτε πράξη εξασφαλιστική της απαίτησής του επί της περιουσίας της εταιρίας πριν αναγνωρισθεί οριστικά το δικαίωμά του σε αποζημίωση.
Άρθρο 14. Παραγραφή.
1. Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν παραγράφεται μετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση.
Άρθρο 15. Ασφαλισμένα κεφάλαια και ασφάλισμα.
1. Επί των ασφαλίσεων που αναφέρονται στο παρόν, τα ασφαλισμένα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του συμβολαίου αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή από ένα ή περισσότερα ατυχήματα κατά διάρκεια ασφάλισης για κάθε είδος ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων και εξόδων.
2. Η ευθύνη της εταιρίας ανέρχεται μέχρι του ασφαλισμένου ποσού έστω και εάν από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι.
3. Η εταιρία δικαιούται, εφόσον θελήσει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, να αναλάβει την επισκευή του οχήματος ή να προσφέρει στον ασφαλισμένο όχημα ιδίου τύπου, κατάστασης και αξίας μέχρι του ασφαλισμένου ποσού.
4. Εάν το ασφαλισμένο ποσό καλύπτει μέρος μόνο της αξίας του οχήματος ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών (Άρθρο 198 Εμπορικού Νόμου).
5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 1., 2., 4., 6., 7., 8.,10 και 11. εφόσον το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται μέχρι της αξίας του ασφαλισμένου οχήματος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος.
6. Το χαρτόσημο αποζημίωσης βαρύνει το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο εκτός εάν υπάρχει ασφάλιση χαρτοσήμου αποζημίωσης.
7. Αν υπάρχουν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η εταιρία από κοινοποιήσεις τρίτων, εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης, αφαιρούνται από την αποζημίωση.
Άρθρο 16. Υπολογισμός αποζημίωσης :
1. Σαν βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία του οχήματος ή των βλαβέντων ανταλλακτικών κατά τον χρόνο επέλευσης του ατυχήματος, λαμβανομένης υπόψη της φθοράς και παλαιότητάς τους Στις περιπτώσεις των άρθρων 1., 2., 4., 6., 7., 8.,10. και 11. και εφ’ όσον τα ανταλλακτικά του οχήματος αντικατασταθούν με καινούργια, αφαιρείται παλαιότητα ως εξής :
Με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους κυκλοφορίας 5%
και 5% επί πλέον για κάθε έτος έως το δέκατο, με ανώτατο όριο το 45% .
2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους αναφερόμενες στην κτήση του οχήματος και/ή αγορά των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της αποζημίωσης εφόσον ο δικαιούχος αυτής κύριος του οχήματος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους.Σε περίπτωση μερικής ζημιάς εφόσον η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς, η εταιρία δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των απαιτουμένων για την επισκευή ανταλλακτικών το αναλογούν ποσό, εκτός εάν ρητά και ειδικά υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία .
3. Σε περίπτωση ζημίας το ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό της καταβληθείσας στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο αποζημίωσης. Εφόσον η αποζημίωση γίνεται λόγω ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος, τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια και ολοσχερώς άκυρο, άνευ ουδεμίας επιστροφής ασφαλίστρων τα οποία θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους.
Άρθρο 17. Εξαιρέσεις και περιορισμοί :
Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου 8 των Γενικών Όρων της Αστικής Ευθύνης εκτός των περιπτώσεων εκείνων που ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η ασφάλισή τους με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
Επίσης εξαιρούνται : α) Ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα που οφείλονται στην κακή, ελλιπή συντήρηση ή επισκευή του ή από ελάττωμα του κατασκευαστή .
β) Ζημιές που προκαλούνται στα ελαστικά των αυτοκινήτων και μόνο.
γ) Στα αυτοκίνητα Ψυγεία ή θερμοθαλάμους οι ζημιές στα ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις γενικά από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
δ) Ζημιές που προκαλούνται όταν το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών ή σε οδούς υπό κατασκευή ή σε οδούς που απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις Αρχές ή εντός ιδιωτικών χώρων.
ε) Ζημιές που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα σαν αποτέλεσμα δολιοφθοράς που ενεργείται από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε Πολιτικής Οργάνωσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Η ασφάλιση αυτή παρέχεται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη του οχήματος και ισχύουν, εφόσον δεν ακυρώνονται ή δεν τροποποιούνται με το παρόν, οι διατάξεις των Γενικών Ορων υποχρεωτικής ασφάλισης (Αστικής Ευθύνης). ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η εταιρία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου καλύπτει τον ασφαλισμένο για ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας όπως ορίζεται στο άρθρο δύο (2) του παρόντος για τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου στις εξής περιπτώσεις :
α) Θάνατο από ατύχημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 6Α του παρόντος.
β) Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 6Βα του παρόντος.
γ) Μόνιμη μερική ανικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 6Ββ του παρόντος.
δ) Πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
ε) Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ερμηνεία των παρακάτω λέξεων του ασφαλιστηρίου είναι :
«ΕΤΑΙΡΙΑ» : Η εκάστοτε εταιρία που επελέγη
«ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» : Το πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την εταιρία.
«AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ» : α) Ο οδηγός του οχήματος και β) Ο συνεπιβαίνων ιδιοκτήτης. Ως ιδιοκτήτης θεωρείται και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ασφαλισμένης εταιρίας.
«ΑΤΥΧΗΜΑ»: Κάθε σωματική βλάβη του ασφαλισμένου που θα του προξενηθεί σε τροχαίο ατύχημα, μόνο όταν αυτός βρίσκεται μέσα στο όχημα.
«ΟΧΗΜΑ» : Το όχημα αυτό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ»: Οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» : Το ποσό που καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης στην εταιρία για την ασφάλιση.
«ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» : Το ποσό που κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλλει η εταιρία σε περίπτωση επέλευσης ατυχήματος ανεξαρτήτως είδους παροχής και αριθμού παθόντων ανά ατύχημα.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει με γραπτή δήλωσή του στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ή στα κατά τόπους γραφεία της, κάθε περίπτωση ατυχήματος που καλύπτεται από το παρόν, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα του ατυχήματος. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος οφείλουν, σε περίπτωση ατυχήματος να δώσουν στην εταιρία κάθε σχετική πληροφορία που θα ζητηθεί και να επιτρέψουν οποιασδήποτε φύσης εξέταση ή έρευνα για να διαπιστωθεί η επέλευση του ατυχήματος και η έκταση της ζημιάς. Επίσης έχουν υποχρέωση, με δικά τους έξοδα να προσκομίσουν κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή έγγραφο που θα τους ζητηθεί. Κάθε από μέρους του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου, παράβαση των παραπάνω οριζομένων όπως και κάθε ενέργειά τους να παραστήσουν τη ζημιά μεγαλύτερη από την πραγματική έχει σαν συνέπεια την έκπτωση αυτών αμέσως και χωρίς άλλη διαδικασία από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες της εταιρίας που έχουν σκοπό να εξακριβώσουν τις συνθήκες του ατυχήματος ή τις συνέπειές του δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι της δημιουργούν υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου 8 των Γενικών Ορων της Αστικής Ευθύνης και επιπλέον :
α) Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε προγενέστερες της ασφάλισης σωματικές βλάβες, αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες του ασφαλισμένου καθώς και στα επακόλουθά τους ή τις επιπλοκές τους.
β) Ατυχήματα που προξενούνται στη διάρκεια διάπραξης ή απόπειρας διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος από τον ασφαλισμένο.
γ) Αυτοκτονία ή τις συνέπειες απόπειρας αυτής.
δ) Ατυχήματα που προξενούνται μετά από κλοπή του οχήματος.
ε) Ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια που έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή η άδεια οδήγησης του ασφαλισμένου οδηγού.
ζ) Ατυχήματα οδηγού ή/και ιδιοκτήτη ΕΙΧ δικύκλου άνω των 50cc.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αποκλείονται από την ασφάλιση οι οδηγοί :
α) Ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών.
β) Που οδηγούν κατά παράβαση των όρων με τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια οδήγησης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η/ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Α) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αν ο ασφαλισμένος χάσει τη ζωή του από ατύχημα αμέσως ή το αργότερο σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από αυτό και εξαιτίας αυτού η εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για την περίπτωση θανάτου από ατύχημα. Η εταιρία καταβάλλει την αποζημίωση μόνο αφού της υποβληθούν κατ’ αρχάς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αντίγραφο της σχετικής με το ατύχημα ποινικής δικογραφίας.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ασφαλισμένου.
γ). Πιστοποιητικά γέννησης ασφαλισμένου και δικαιούχων.
Η εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν που προβάλλει την αξίωση να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνεται χρήσιμο.
Β.) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Η μόνιμη ανικανότητα, δηλαδή αυτή που διαρκεί εφ’ όρου ζωής του ασφαλισμένου, με αιτία ατύχημα διακρίνεται σε ολική και μερική.
α. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ θεωρείται ότι υπάρχει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Αν ο ασφαλισμένος χάσει ολοκληρωτικά το φώς του και από τα δύο του μάτια ή αν δεν μπορεί να κινεί τουλάχιστον δύο (2) από τα άκρα του σώματός του (ημιπληγία – παραπληγία) και
2. Αν ο ασφαλισμένος πάθει αθεράπευτη φρενοβλάβεια. Η εταιρία θα καταβάλλει το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για την περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.
β) ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ θεωρείται ότι υπάρχει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις και η ασφαλιστική αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστό επι του κεφαλαίου που ορίζεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου για θάνατο από ατύχημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

  ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%
Απώλεια της κίνησης όλου του ώμου 25% 20%
Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25%
Ολική απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη 25% 20%
Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη 25% 20%
Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15%
Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%
Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10%
Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8%
Ολική απώλεια του παράμεσου και του μικρού δακτύλου 15% 12%
Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, ή όλων των δακτύλων του 30%
Απώλεια όλης της κνήμης ή όλου του ποδιού 50%
Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί 25%
Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί 20%
Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί 15%
Ολική απώλεια της κίνησης του ισχύου ή του γόνατος 20%
Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5%
Ολική απώλεια του δακτύλου του ποδιού πλην του μεγάλου 3%
Βράχυνση ποδιού τουλάχιστον 5 εκ. (0.05) του μέτρου 15%
Απώλεια όρασης ενός ματιού ή μείωση της όρασης και των δύο ματιών 25%
Ολική και αθεράπευτη κώφωση του ενός αυτιού 15%
Ολική και αθεράπευτη κώφωση και των δύο αυτιών 40%
Κάταγμα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί 25%
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 40%
Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 20%

Αν ο ασφαλισμένος είναι αριστερόχειρας και έχει δηλωθεί αυτό στην εταιρία, τα ποσοστά που προβλέπονται παραπάνω για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού ή του αριστερού χεριού αντιστρέφονται.
Δεν καλύπτονται συνέπειες του ατυχήματος που οφείλονται σε προϋπάρχουσα του ατυχήματος λειτουργική ή ανατομική βλάβη.
Σε περίπτωση που συντρέξουν περισσότερες της μίας από τις παραπάνω περιπτώσεις μερικής ανικανότητας η ασφαλιστική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
Γ. ΣΥΡΡΟΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Αν από ατύχημα υπάρξει περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζημίωσης βάσει των παροχών Α και Β του άρθρου αυτού η εταιρία έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο τη μία και μάλιστα τη μεγαλύτερη. Αν μετά την πληρωμή της αποζημίωσης για οποιαδήποτε από τις παροχές Α ή Β του άρθρου αυτού προκύψει απαίτηση αποζημίωσης και από άλλη παροχή του άρθρου αυτού μεγαλύτερη κατά το ποσό η εταιρία έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης και του ποσού της μεταγενέστερης αξίωσης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η εταιρία πληρώνει μέχρι το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου ανά ατύχημα για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν με προσκόμιση απαραίτητα των πρωτότυπων εξοφλητικών αποδείξεων για ιατρική, χειρουργική ή άλλη θεραπευτική αγωγή ύστερα από οδηγίες ή υπεύθυνη και νόμιμη ιατρική συνταγή – όπως και για όλα τα νοσηλευτικά έξοδα και έξοδα θεραπείας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Όταν συμβεί ατύχημα στον ασφαλισμένο και εισαχθεί για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η εταιρία πληρώνει ημερήσια αποζημίωση και για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες από της εισαγωγής του το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου.
Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η προσκόμιση του εισιτηρίου – εξιτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος και η ιατρική γνωμάτευση.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν, ότι σε περίπτωση ζημίας το χαρτόσημο αποζημίωσης θα βαρύνει την εταιρία και όχι τον ασφαλισμένο εφόσον στα εισπραττόμενα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνεται προσαύξηση η οποία προβλέπεται από το οικείο τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση, ή απαίτηση που απορρέει από το παρόν παραγράφεται μετά πέντε έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση .


 

Μαρτίου 10, 2007 Posted by | Ασφάλιση, Αυτοκίνητο | Σχολιάστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ασφάλεια αυτοκινήτου σας προστατεύει από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ εσάς και της ασφαλιστικής εταιρίας. Εσείς συμφωνείτε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα και η εταιρία συμφωνεί να σας πληρώσει τη ζημιά σας σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου παρέχει κάλυψη περιουσίας, αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας.

  • Η κάλυψη περιουσίας πληρώνει τις ζημιές η την κλοπή του αυτοκινήτου σας.
  • Η κάλυψη αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη σας προς τους τρίτους για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.
  • Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη πληρώνει για τις δαπάνες που αφορούν στους τραυματισμούς, την αποκατάστασή τους και μερικές φορές απώλεια αμοιβών και έξοδα κηδείας.

Το συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου αποτελείται από τις λεγόμενες υποχρεωτικές καλύψεις και τις λεγόμενες προαιρετικές η συμπληρωματικές.

Οι υποχρεωτικές καλύψεις επιβάλλονται από την υπάρχουσα νομοθεσία και είναι ίδιες για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι προαιρετικές η συμπληρωματικές καλύψεις ποικίλλουν από εταιρία σε εταιρία με ασήμαντες όμως διαφορές στις καλύψεις.

Μαρτίου 10, 2007 Posted by | Ασφάλιση, Αυτοκίνητο | Σχολιάστε

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ας βάλουμε κατ’ αρχήν τα ερωτήματα που αφορούν στην ασφάλιση του αυτοκινήτου μας.

Ξεκινάμε με αυτό το αντικείμενο το οποίο είναι ευρύτατα διαδεδομένο στους έλληνες καταναλωτες, οι οποίοι είτε με μετρητά είτε με δάνειο αγοράζουν αυτοκίνητα.

Φαίνεται οτι η κατοχή αυτοκινήτου πέρα απο την πρακτική εξυπηρέτηση που παρέχει ανεβάζει ανάλογα με την μάρκα και το prestige του κατόχου του.

Ιδού μερικά ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε.

Μαρτίου 9, 2007 Posted by | Ασφάλιση, Αυτοκίνητο | Σχολιάστε

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

mafia.jpgΟλοι είμαστε καταναλωτές και μάλιστα άγριοι καταναλωτές.

Δυστυχώς όμως είμαστε καταναλωτές χωρίς γνώση.

Αγοράζουμε οτι βρούμε μπροστά μας και τις περισσότερες φορές δείχνουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του πωλητή και δεν διαβάζουμε τι γράφει-όταν γράφει- το προιόν που αγοράζουμε.

Αγοράζουμε υλικά προιόντα τα οποία μπορεί να είναι τρόφιμα,ρούχα,μηχανήματα,κλπ. τα οποία τα βλέπουμε,τα πιάνουμε και ενδεχομένως τα δοκιμάζουμε.

Στην περίπτωση αυτή είμαστε άξιοι της τύχης μας για το τι πράγμα αγοράζουμε και έχουμε την μεγαλύτερη ευθύνη.

Υπάρχουν βέβαια και τα άυλα προιόντα τα οποία ούτε τα βλέπουμε ούτε τα πιάνουμε αλλά τα πληρώνουμε και παίρνουμε την υπόσχεση απο τον πωλητή οτι όταν κι αν χρειαστούμε να κάνουμε χρήση του άυλου προιόντος αυτό θα μας δώσει την υπηρεσία που πληρώσαμε.

Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα.

Και είναι κατανοητό. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με υποσχετικό.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτές υπάρχει και η ασφάλιση μας απο τις ιδιωτικές ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Γι αυτές τις υπηρεσίες θα μιλάμε απο δω και κάτω.

Θα μιλάμε για ασφαλίσεις αυτοκινήτων, σπιτιών , καταστημάτων ,ζωής κλπ.

Μαρτίου 8, 2007 Posted by | Ασφάλιση | Σχολιάστε